Committee

Honorary chair & co-chairs

Honorary chair

Yan-Kuin Su (Kun Shan Univ., Taiwan)


Honorary Co-chair

Hyung Jae Lee (Chonbuk National Univ., Korea)
Akihiko Yoshikawa (Chiba Univ., Japan)
Guoyi Zhang (Peking Univ., China)


Organizing committee

Chair

Jen-Inn Chyi (National Central Univ., Taiwan)


Co-chairs

Yoichi Kawakami (Kyoto Univ., Japan)
Okhyun Nam (Korea Polytechnic Univ., Korea) 
Zlatko Sitar (North Carolina State Univ., USA)
Rong Zhang (Xiamen Univ., China)


Vice chairs

Shoou Jinn Chang (National Cheng Kung Univ., Taiwan)
Yue-Ming Hsin (National Central Univ., Taiwan)
Jian-Jang Huang (National Taiwan Univ., Taiwan)


Secretary

Kun-Yu Lai (National Central Univ., Taiwan)


Members

Yong-Hoon Cho (KAIST, Korea)
Jung Han (Yale Univ., USA)
Hideki Hirayama (Riken, Japan)
Carlson Hsieh (Epistar, Taiwan)
Jong-Kyu Kim (POSTECH, Korea)
Tae-Geun Kim (Korea Univ., Korea)
Tsunenobu Kimoto (Kyoto Univ., Japan)
Joon-Seop Kwak (Suncheon National Univ., Korea)
Dong-Seon Lee (GIST, Korea)
Jinmin Li (Inst. of Semiconductors, CAS, China)
Yi Luo (Tsinghua Univ., China)
Hideto Miyake (Mie Univ., Japan)
Shinya Nunoue (Toshiba, Japan)
Bing-Yue Tsui (National Chiao Tung Univ., Taiwan)
Hsiao Chin Tuan (TSMC, Taiwan) 
Yu-Chi Wang (WIN Semiconductors, Taiwan) 
Meng-Chyi Wu (National Tsing Hua Univ., Taiwan)
Xiangang Xu (Shandong Univ., China)


Local arrangement committee

Chair

Shoou Jinn Chang (National Cheng Kung Univ., Taiwan)


Co-chairs

Hsin-Chieh Yu (National Chiao Tung Univ., Taiwan)


Members

Sheng-Po Chang (National Cheng-Kung Univ., Taiwan)
Wei-Chih Lai (National Cheng Kung Univ., Taiwan)
Hsin-Ying Lee (National Cheng Kung Univ., Taiwan) 
Jinn-Kong Sheu (National Cheng Kung Univ., Taiwan)


Program committee

Chair

Hao-Chung Kuo (National Chiao Tung Univ., Taiwan)


Co-chairs

Wei-Chou Hsu (National Cheng Kung Univ., Taiwan)
Yuh-Renn Wu (National Taiwan Univ. and ITRI, Taiwan)
Dong-Sing Wuu (National Chung Hsing Univ., Taiwan)


Members

Subramaniam Arulkumaran (Nanyang Technological Univ., Singapore)
Kevin J. Chen (Hong Kong Univ. of Sci. & Tech., China)
Kai Cheng (Enkris Semiconductor, China)
Hsien-Chin Chiu (UMC, Taiwan)
Gan Feng (EpiWorld, China)
Hiroshi Fujioka (Univ. of Tokyo, Japan)
Shizuo Fujita (Kyoto Univ., Japan)
Tamotsu Hashizume (Hokkaido Univ., Japan)
Masataka Higashiwaki (NICT, Japan)
Hideki Hirayama (RIKEN, Japan)
Chih-Fang Huang (National Tsing Hua Univ., Taiwan)
Motoaki Iwaya (Meijo Univ., Japan)
Junyong Kang (Xiamen Univ., China)
Tsunenobu Kimoto (Kyoto Univ., Japan)
Tae-Geun Kim (Korea Univ., Korea)
Yoshinao Kumagai (Tokyo Univ. Agr. & Tech., Japan)
Masaaki Kuzuhara (Univ. of Fukui, Japan)
Wei-Chih Lai (National Cheng Kung Univ., Taiwan)
In-Hwan Lee (Korea Univ., Korea)
Chien-Chung Lin (National Chiao Tung Univ and ITRI., Taiwan)
Hai Lu (Nanjing Univ., China)
Yusuke Mori (Osaka Univ., Japan)
Okhyun Nam (Korea Polytechnic Univ., Korea)
Kazuhiro Ohkawa (KAUST, Saudi Arabia)
Shyh-Chiang Shen (George Tech., USA)
Jinn-Kong Sheu (National Cheng Kung Univ., Taiwan)
Jia-Ming Shieh (TSRI, Taiwan)
Jun Suda (Nagoya Univ., Japan)
Tetsuya Takeuchi (Meijo Univ., Japan)
Yasunori Tanaka (AIST, Japan)
Hongxing Wang (Xi’an Jiaotong Univ., China)
Tao Wang (Univ. of Sheffield, UK)
Xinqiang Wang (Peking Univ., China)
Chao-Hsin Wu (National Taiwan Univ., Taiwan)
Ke Xu (Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, CAS, China)
Yoichi Yamada (Yamaguchi Univ., Japan)
Baoping Zhang (Xiamen Univ., China)


International advisory committee

Chair

Euijoon Yoon (Seoul National Univ., Korea)


Members

Jong-Hyeob Baek (KOPTI, Korea)
Ian Chan (Cyntec, Taiwan)
Russel Dupuis (Georgia Tech., USA)
Hiroshi Fujioka (Univ. of Tokyo, Japan)
Shizuo Fujita (Kyoto Univ., Japan)
Yue Hao (Xidian Univ., China)
Ray-Hua Horng (National Chiao Tung Univ., Taiwan)
Katsumi Kishino (Sophia Univ., Japan)
Ching-Ting Lee (Yuan Ze Univ./National Cheng Kung Univ., Taiwan)
Takashi Mukai (Nichia, Japan)
Fernando A. Ponce (Arizona State Univ., USA)
Tae-Yeon Seong (Korea Univ., Korea)
Bo Shen (Peking Univ., China)
Jong-In Shim (Hanyang Univ., Korea)
Christian Wetzel (Rensselaer Polytechnic Inst., USA) 
Chih-Chung Yang (National Taiwan Univ., Taiwan)